Recruitment

  • Recruitment 2022- FEED YOUR WANDERLUST

    Recruitment 2022- FEED YOUR WANDERLUST

    Hanoi Free Tour Guides (HFTGs) là tổ chức xã hội phi lợi nhuận được thành lập từ tháng 01 năm 2010. Trên suốt chặng đường hơn 12 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi — những thành viên của tổ chức — đã nỗ lực không ngừng nghỉ để góp phần vào công cuộc quảng bá rộng rãi hình ảnh một Việt Nam năng … Read more

  • SPRING RECRUITMENT 2017

    SPRING RECRUITMENT 2017

    Hanoi Free Tour Guides (HFTG) is the only volunteer organization in Vietnam and all over the world providing foreigners with free tours in 9 languages. … Read more